ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 04.09.2014

Особлива інформація на 03.09.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова правлiнняПорада Iван Михайловичд/н, д/н, д/н18.06
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 13 серпня 2014 р. вiдсторонений вiд виконання повноважень Голови правлiння Порада Iван Михайлович.Рiшення Наглядової ради вступило в дiю з 03.09.2014 р. Перебував на посадi з 18.08.2009 р. Володiє 18,06% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нПризначеноТ.в.о.Голови правлiнняБатрин Ярослав Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради з 03.09.2014 р.призначено тимчасово виконуючим обов”язки Голови правлiння Батрина Ярослава Васильовича. Термiн призначення – до проведення загальних зборiв акцiонерiв, на яких буде обрано Голову правлiння Акцiями емiтента не володiє . Попереднє мiсце роботи – директор МПП „Андезiт” (с.Сусково).Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.