ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 17.09.2014

Особлива інформація на 16.09.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

110.09.201415.09.2014ПрАТ"Будавтодор"2543496933.063546.455
Зміст інформації:
Згiдно отриманого вiд ПАТ „Нацiональний депозитарiй України” Перелiку власникiв цiнних паперiв складеного станом на 10.09.2014 р. та отриманого 15.09.2014 р., повiдомляємо, що вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: • пакет голосуючих акцiй ПрАТ „Будавтодор” (код ЄДРПОУ 25434969, мiсцезнаходження: 89425, Закарпатська обл.,Ужгородський р-н,с.Баранинцi, вул.Об”їзна,11-а збiльшився на 2 531 штук простих iменних акцiй (13,39% статутного капiталу), та становить 8780 шт. акцiй (46,4550 % статутного капiталу).