ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 20.10.2014

Особлива інформація на 16.10.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Батрин Ярослав Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

17.10.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Андезит"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 88007, Закарпатська обл.,м.Ужгород, вул.Гранiтна,8А
4. Код за ЄДРПОУ 00292528
5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 66-86-57, (0312) 66-86-57
6. Електронна поштова адреса andezit@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

17.10.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

197, Бюлетень цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

20.10.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.andezit.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.10.2014

(дата)