ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Особлива інформація на 25.03.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.03.2016Припинено повноваженняГолова правлiнняБатрин Ярослав Васильовичд/н, д/н, д/н2.6085
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 25.03.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: -припинено повноваження Голови правлiння Батрина Ярослава Васильовича. Володiє 2.6085% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 16.10.2014 р. Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
25.03.2016Припинено повноваженняЗаст.голови правлiнняСвида Олександр Михайловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 25.03.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: -Припинено повноваження заст.голови правлiння Свиди Олександра Михайловича. Акцiями Товариства не володiє. Перебував на посадi члена правлiння, заст.голови правлiння з 16.10.2014 р. Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
25.03.2016ОбраноГолова правлiнняСвида Олександр Михайловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 25.03.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - Обраний на посаду Голови правлiння Свида Олександр Михайлович. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Перебував на посадi члена правлiння, заст.голови правлiння з 16.10.2014 р.. Працює Директором ТОВ"Ломбард-Клондайк СММ 2012".Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
25.03.2016ОбраноЗаст.голови правлiнняБатрин Ярослав Васильовичд/н, д/н, д/н2.6085
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 25.03.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано заступником Голови правлiння Батрина Ярослава Васильовича. Володiє 2.6085% статутного капiталу Товариства.Термiн обрання на посаду - 3 роки. Перебував на посадi голови правлiнняi з 16.10.2014 р. Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.