ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПрАТ"Андезит" (код ЄДРПОУ 00292528) зареєстроване 17.08.1994 р. Ужгородською мiською радою закарпатської областi. Пiдприємство було створене шляхом перетворення малого пiдприємства "Андезит" в АТЗТ"Андезит". Загальнi збори акцiонерiв в 2010 р. прийняли рiшення про перейменування товариства в приватне акцiонерне товариство "Андезит"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство займається видобуванням каменю та виробництвом з нього будiвельних матерiалiв - щебня, камiння бутового, вiдсiв кам"яний, а також матерiали для будiвництва шляхiв. Адмiнiстративний корпус розташований у м.Ужгород, вул.Гранiтна,8А на дiлянцi 1,25 га. тут же розташований критий цех - виробничий корпус. призначений для обробки природного матерiалу - андезиту. Крiм того, пiдприємство має в користування кам"яний кар"єо, який розташований за мiстом, на основi Орiхiвського кам"яного родовища на вiдстанi 10 км. на даний час основна дiяльнiсть пiдприємства зосереджена у кар"єрi, де видобувають i переробляють породу з подальшою реалiзацiєю.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно закону України "Про
бухгалтерський облiк".Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними
витратами на їх придбання, доставку та виготовлення. Iндексацiї балансової
вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами
встановленими державними органами.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилось методом зменшення
залишку шляхом використання встановлених форм до залишкової вартостi
основних засобiв на початок звiтного перiоду.
Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабриками, паливо,
запаснi частини,незавершене виробництво, тару,готову продукцiю,товари
для перепродажу.Запаси облiковуються за собiвартiстю.Собiвартiсть запасiв
включає витрати на їх придбання,доставку та переробку.
Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод
конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi.
Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
Грошовi кошти включають суму грошей у касi i на розрахунковому рахунку в банку.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з
вирахуванням сумнiвних боргiв.
Витрати на податок на прибуток включають податки,розрахованi у вiдповiдностi
до дiючого податкового законодавства, з врахуванням суттєвих тимчасових
рiзниць, якi були компенсованi у звiтному перiодi.
Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Про фiнансову звiтность
станом на 31 грудня 2011 року
Приватного акцiонерного товариства
"АНДЕЗИТ "

Адресат: Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Андезит"


Основнi вiдомостi про емiтента
- Повне найменування емiтента - Приватне акцiонерне товариство "АНДЕЗИТ" розташовано за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород вул. Гранiтна 8а,
- Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України -00292528;
- Дата державної реєстрацiї - Статут пiдприємства зареєстрован Розпорядженням № 262 Ужгородської мiської Ради народних депутатiв 20 червня 1994 року. Нова редакцiя Статуту iз змiнами зареєстрованими Ужгородською мiською радою народних депутатiв, Розпорядження № 89 вiд 22 березня 1996 року, та Розпорядженням № 325 вi 08 серпня 1997 року - зареєстрована Ужгородським мiськвиконкомом, Розпорядження № 722 вiд 30 грудня 1999 року. Свiдотцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi № 00292528 видане Ужгородською мiською Радою народних депутатiв року 17 серпня 1994,. Нова редакцiя Статуту АТЗТ "Андезит" з вiдповiдними змiнами, зареєстрована Ужгородською мiською Радою 06 листопада 2004 року. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 26 травня 2005 року було прийнято Рiшення (Протокол № 1/05 вiд 26.05.05 р.), згiдно якого були внесенi змiни в Статут товариства в частинi збiльшення розмiру Статутного фонду, ця редакцiя Статуту пiдприємства зареєстрована Ужгородським мiськвиконкомом мiської Ради народних депутатiв 05 грудня 2005 року, номер запису 13241050002000300.
На загальних зборах акцiонерiв Акцiонерного товариства закритого типу "Андезит", якi вiдбулися 28 квiтня 2011 року були прийнятi Рiшення про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування в без документарну, визначення типу та найменування Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту товариства у зв'язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" , було прийняте Рiшення про змiну типу товариства з закритого на приватне, та назви Товариства з Акцiонерного товариства закритого типу "Андезит" на Приватне акцiонерне товариство "Андезит", змiни були зареєстрованi 30.06.2011 року, номер запису 1 324 120 0000 000 300.
Вiдповiдальнiсть за фiнансово - господарську дiяльнiсть, органiзацiю та методологiю бухгалтерського облiку несуть, станом на 31 грудня 2011 року - Голова Правлiння ПрАТ "Андезит" - пан Порада I.М., та головний бухгалтер - панi Меденцiй А.О.
Основним видом дiяльностi ПрАТ "Андезит" є видобуток каменю, а також його переробка за кодами КВЕД-
- 14.11.0 - добування декоративного та будiвельного каменю;
- 26.70.0 - оброблення декоративного та будiвелного каменю;
- 51.53.2 - Оптова торгiвля будiвельними матерiалами;
- 51.90.0 - iншi види оптової торгiвлi;
- 70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 51.55.0 - оптова торгiвля хiмiчними продуктами.
На всi види дiяльностi, якi потребують спецiальних дозволiв або лiцензiй отриманi вiдповiднi документи.

Опис аудиторської перевiрки
Незалежна аудиторська фiрма , "Ягер", що дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0784 виданого Аудиторською палатою України 23 лютого 2001 року на основi Договору № 06 вiд 27 березня 2012 року, та вiдповiдно до чинного законодавства, провела перевiрку фiнансових звiтiв, що включають: : Баланс (форма м-1) на 31 грудня 2011 р., Звiт про фiнансовi результати (форма м-2) за 2011 рiк, , з метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно її достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2011 рiк у вiдповiдностi до:

" Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 14.03.95 р. № 81/95-ВР, вiд 20.02.96 р. № 54/96-ВР, вiд 15.05.2003 р. № 762-IV, вiд 24.06.2004р. № 1863-IV, вiд 06.07.2005 р. №2738-IV, вiд 15.12.2005 р. №3202-IV, вiд 19.01.2006 р. № 3370-IV, №140-V. вiд 14.09.2006 р.

" Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження вимог до Аудиторського висновку, при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29 вересня 2011 року № 1360, зареєстровано в Мiнiстерстiв юстицiї України 28 листопада 2011 року № 1358/20096;

" Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України.
" Вимог Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України.

" Вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi, 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Основнi вiдомостi про умови договору та проведення аудиту
- Дата та номер договору на проведення аудиту - Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi Договору № 06 вiд 27 березня 2012 року
- Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту - - перевiрка розпочата 27 березня 2012 року та завершена 21 квiтня 2012 року.
- Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї iз зазначенням дати та звiтного перiоду - Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:
- Статутнi документи товариства;
- Розпорядчi документи товариства;
- Фiнансова та статистична звiтнiсть пiдприємства за 2011 рiк , данi синтетичного та аналiтичного облiку, роздрукованi з електронних носiїв.
- Опис обсягу аудиторської перевiрки - Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами українського законодавства, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики , Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку та передбачають збирання достовiрностi доказiв того, що в бухгалтерськiй звiтностi нема суттєвих помилок. Пiд час перевiрки були розглянутi принципи бухгалтерського облiку та методи оцiнки балансу i звiтностi.
В ходi аудиторської перевiрки розмiр суттєвостi визначався вiдношенню до виявленим в ходi вибiркової перевiрки вiдхиленням, згiдно професiйної думки аудитора у вiдповiдностi до МСА 200, МСА 210, МСА 315, МСА 450, МСА 500, МСА 530, МСА 520, МСА 570, МСА 700, МСА 705, МСА 706. Перевiрка проводилась вибiрково, з частковим залученням первинних документiв. В ходi аудиторської перевiрки були дослiдженi системи внутрiшнього контролю на пiдприємствi, для забезпечення впевненостi аудитора, що фiнансова звiтнiсть товариства складена у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Система внутрiшнього контролю дозволяє зменшити помилки, що призводять до суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi.
Для одержання аудиторських доказiв застосованi слiдуючi основнi процедури: перевiрка первинних документiв та регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, спостереження, опитування, пiдрахунки, аналiтичнi процедури. Пiд час перевiрки зiбрано достатню кiлькiсть iнформацiї для висновку. Перевiрка податкової звiтностi не проводилась, так як це не передбачено умовами угоди.

Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу - Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi

Вiдповiдальнiсть аудиторської фiрми- Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки, щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi аудиторської перевiрки. та надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв. Аудиторська перевiрка полягає в отриманнi на пiдставi проведених тестiв доказiв, що пiдтверджують суми, якi наведенi у фiнансовiй звiтностi, та розкривають наведенi у звiтностi данi. Аудит також полягає в дослiдженнi принципiв бухгалтерського облiку, що використовувалися товариством, суттєвостi оцiнок, якi застосовувалися керiвництвом, а також загальної оцiнки надання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка надає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
Ми не приймали участi у спостереженнi рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань товариства. Через природу записiв фiрми ми не мали змоги пiдтвердити достовiрнiсть вiдображення активiв та записiв за допомогою iнших процедур аудиту.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть пiдприємства за 2011 рiк окрiм можливих наслiдкив впливу на фiнансовi звiти фактiв, про якi йдеться нище, складена у вiдповiдностi до "Порядку подання фiнансової звiтностi", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 року № 419, та Положення (стандарту) 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", у редакцiї Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 25 вiд 24.01.2011 року, i дає правдиве та неупереджене вiдображення фiнансового стану, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Приватного акцiонерного товариства "Андезит"
На пiдставi перевiрки аудиторська фiрма вважає за можливе пiдтвердити, що звiтнiсть пiдприємства складена згiдно, а також на основi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фактичний фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2011 року по результатам операцiй за перiод з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, та вiдображає дiйсний майновий стан пiдприємства.

Пояснювальнi параграфи

Розкриття iнформацiї про облiкову полiтику пiдприємства
Для забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi застосовується - журнально-ордерна форма облiку.
Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi задовiльний. Данi аналiтичного облiку тотожнi даним синтетичного облiку, розбiжностей не встановлено.
В цiлому органiзацiя i методологiя облiку на пiдприємствi вiдповiдає чинному законодавству України, дiючим нормативним документам, регулюючим облiк.
На пiдприємствi, затверджен наказ по АТЗТ "Андезит" № 1- БУ, вiд 29.01. 2011 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємсвi в 2011 р.", згiдно якого визначенi принципи оцiнки статей звiтностi, та методи облiку. Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховується, амортизацiя нараховується згiдно податкового законодавства. Кордон iстотностi на пiдприємствi був визначен у розмiрi 1000,00 грн Бухгалтерський облiк на пiдприємствi приведен у вiдповiднiсть до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIY. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика на пiдприємствi змiнювалась.


Розкриття iнформацiї про обсяги подання фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi складена в обсязi передбаченому для подання звiтностi емiтентами цiнних паперiв, згiдно П(С)БО № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"
зокрема:
- П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"
- П(С)Б)О № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"
- П(С)БО № 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах"


Розкриття iнформацiї за видами активiв пiдприємства
Нематерiальних активiв на пiдприємствi на звiтну дату нема.
Незавершеного будiвництва на звiтну дату нема .
Довгострокових фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi нема. За звiтний перiод купiвля та продаж цiнних паперiв не вiдбувалась.
На пiдприємствi оцiнка та квалiфiкацiя активiв вiдповiдає затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Оцiнка основних засобiв визначена згiдно П(С)БО № 7 i приведена в вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства. На звiтну дату залишкова вартiсть основних засобiв складає - 1914 тис. грн.
Запаси визначалися згiдно П(С)БО № 9 "Запаси". В бухгалтерському облiку i вiдповiдно на звiтну дату, запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Оцiнка вибуття запасiв визначалась за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Iнвентаризацiя запасiв та основних засобiв , на пiдприємствi проводилась на протязi звiтного перiоду.
Залишки грошових коштiв на рахунках в банках пiдтвердженi банкiвськими виписками, залишки грошових коштiв в касi пiдтвердженi Актом iнвентарiзацiї залишкiв готiвки в касi, яка була проведена на кiнець робочого дня 31 грудня 2011 року.
Дебiторська заборгованiсть визначалась згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Оцiнка дебiтоської заборгованостi визначена в розмiрi первiсної вартостi, так як резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховується. На кiнець року загальна сума поточної дебiторської заборгованостi складає - 497 тис. грн., зокрема:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 481 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 6 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - 10 тис. грн
- На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає чинному законодавству, зокрема вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV, i вiдповiдно при розмiрi Статного капiталу 94,5 тис. грн., складає 1406 тис. грн.
Розкриття iнформацiї по зобов'язанням пiдприємства
Зобов'язання та забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi визначається згiдно П(С)БО № 11 "Зобов'язання".
Забезпечення наступних витрат та платежiв на звiтну дату на пiдприємствi нема. Довгостроковi зобов'язання на звiтну дату складають 1507 тис. грн., це довгостроковий кредит банку, який отриман строком бiльше нiж рiк. В балансi вiдображен за теперiшною вартiстю, заборгованостi по сплатi вiдсоткiв - нема . Поточнi зобов'язання визначались згiдно П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Нереальних зобов'язань на пiдриємствi нема. Кредiторська заборгованiсть складається в основному з розрахункiв з постачальниками за отриманi послуги, матерiали та обладнання, також з розрахункiв з бюджетом та розрахункiв по заробiтнiй платi- загальна сума кредиторської заборгованостi - 645 тис. грн., зокрема:
- короткостроковi кредити банкiв - тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 277 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв - тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 120 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками iз страхування - 30 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками iз зарплати - 68 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками iз учасниками - 2 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання - 150 тис. грн.
Кредiторської заборгованостi по якiй збiг термiн позовної давностi на пiдприємствi нема.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про зобов'язання пiдприємства, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Iнформацiя про вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй, стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами- В перевiряємому перiодi, Приватне акцiонерне товариство "Андезит" не випускало iпотечних, та iнших видiв облiгацiй, борговових цiнних паперiв i вiдповiдно до цього нiяких зобов'язань за цими цiнними паперами не має.

Iнформацiя про вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв - ПрАТ "Андезит"" - не здiйснює дiяльностi по управлiнню активами iнших пiдприємств, в тому числi i активами недержавних пенсiйних фондiв.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, сплати товариством Статутного капiталу та забезпечення за цiнними паперами

Власний капiтал на ПрАТ "АНДЕЗИТ" визначався у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй № 291 вiд 30.11.1999 р., а також П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал". Склад та структура власного капiталу визначенi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
Розмiр власного капiталу за звiтний перiод збiльшився за рахунок отриманого прибутку.
Статутний капiтал товариства складає 94500,00 грн., та розподiлен на 18900 шт. (Вiсiмнадцять тисяч дев'ятсот) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю - 5,00 грн.
Загальна кiлькiсть акцiонерiв складає 36 осiб, з них двi юридичнi особа, та iншi фiзичнi особи;
- ЗАТ "Будавтодор" - володiє 33,06 % акцiй;
- ТОВ ВСК"Мiнерал" - 9,39%
- Фiзичнi особи - 57,55 %
Перша редакцiя Статуту пiдприємства була зареєстрована Розпорядженням № 262 Ужгородської мiської Ради народних депутатiв 20 червня 1994 року. Свiдоцтво прореєстрацiю випуску акцiй видане Ужгородським мiським фiнансовим управлiнням № 14/2/96 вiд 08.02.1996 року. В 2006 роцi була проведена переєрестрацiя, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано Закарпатським ТУ ДКЦПФР № 18/07/1/01 вiд 26.04.2001 року. Нова редакцiя Статуту iз з з аналогiчною назвою у вiдповiдностi з рiшенням Вищого органу вказаного пiдприємства - зборiв власникiв вiд 30 травня 1994 року i Договору мiж власниками цього пiдприємства вiд 1 червня 1994 року про перетворення пiдприємства в Акцiонерне товариство закритого типу. Акцiонерами виступили - Фонд комунального майна Ужгородської мiської Ради народних депутатiв, кооператив "Дорожник" та колектив пiдприємства. В 1997 роцi Фонд комунального майна Ужгородської мiської ради народних депутатiв продав свою частку акцiй у Статутному капiталi АТЗТ "Андезит" i вiдповiдно з цього перiоду в Статутному капiталi пiдприємства нема нi державної, нi комунальної власностi. Нова редакцiя Статуту АТЗТ "Андезит" з вiдповiдними змiнами, зареєстрована Ужгородською мiською Радою 06 листопада 2004 року. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй,видане Закарпатським ТУ ДКЦПФР № 18/07/1/04 вiд 30.12.2004 р.
Наступна редакцiя Статуту зареєстрована органами державної влади 05 грудня 2005 року. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй,видане Закарпатським ТУ ДКЦПФР № 14/07/1/05 вiд 26.12.2005 р.
Остання редакцiя Статуту зареєстрована 30.06.2011 року, Свiдоцтво про випуск акцiй № 48/07/1/10 видане 22 серпня 2011 року.
Оплата Статутного капiталу пiдприємства вiдбувалась наступним чином -
Сплата Статутного капiталу, який був заявлен в ходi створення пiдприємства (першої емiсї) в сумi 10500,00 грн. вiдбувалась шляхом передачi активiв та пасивiв малого пiдприємства "Андезит" на пiдставi передавльного балансу станом на 30 квiтня 1994 року.
Оплата другої емiсiї вiдбувалась на загальну суму 21000,00 грн. наступним чином -
- фiзичнi особи в касу пiдприємства у вереснi 2004 р. - 15035,00 грн.;
- ЗАТ "Будавтодор" на поточний рахунок в банку у вереснi 2004 р.
- п/д № 983 вiд 20.09.2004 р.- 4850,00 грн.;
- п/д № 1024 ввд 30.09.2004 р. - 1115,00 грн.
- Всього вiд юридичних осiб - 5965,00 грн.
- Фiзичнi особи в касу пiдриємства:
№ п/п ПIБ Дата док-ту Вид
документу №
документу Сума

1 Порада I.М. 14.09.04 р. ПКО 165 3580.00
2 Кордас О.М. 14.09.04 р. ПКО 166 950.00
3 Ковач Г.I. 15.09.04 р. ПКО 169 370.00
4 Порада I.М. 15.09.04 р. ПКО 170 200.00
5 Чендей В.В. 15.09.04 р. ПКО 173 650.00
6 Кобюк С.Л. 15.09.04 р. ПКО 174 1510.00
7 Сирохман М.Ю. 16.09 04 р. ПКО 178 70.00
8 Безпрозваний В.М. 17.09.04 р. ПКО 182 70.00
9 Марцi З.Г. 20.09.04 р. ПКО 186 70.00
10 Марамон М.П. 21.09.04 р. ПКО 190 1410.00
11 Миронова К.М. 21.09.04 р. ПКО 192 150.00
12 Кривоцюк М.Д. 21.09.04 р. ПКО 193 510.00
13 Марюхнич Г.I. 22.09.04 р. ПКО 196 420.00
14 Яночко I.I. 23.09.04 р. ПКО 202 70.00
15 Надь Є.П. 23.09.04 р. ПКО 203 70.00
16 Меденцiй А.О. 23.09.04 р. ПКО 204 370.00
17 Керестинь З.П. 23.09.04 р. ПКО 206 950.00
18 Iльницький I.I. 27.09.04 р. ПКО 216 670.00
19 Федак Ф.М. 27.09.04 р. ПКО 218 70.00
20 Стець М.М. 27.09.04 р. ПКО 219 70.00
21 Кордас О.М. 29.09.04 р. ПКО 223 220.00
22 Миронова К.М. 29.09.04 р. ПКО 224 35.00
23 Надь Є.П. 29.09.04 р. ПКО 225 15.00
24 Кобюк С.Л. 29.09.04 р. ПКО 227 345.00
25 Iльницький I.I. 29.09.04 р. ПКО 228 155.00
26 Чендей В.В. 29.09.04 р. ПКО 229 150.00
27 Марцi З.Г. 29.09.04 р. ПКО 230 15.00
28 Безпрозваний В.М. 29.09.04 р. ПКО 231 15.00
29 Сирохман М.Ю. 29.09.04 р. ПКО 232 15.00
30 Марюхнич Г.I. 29.09.04 р. ПКО 233 95.00
31 Кривоцюк М.Д. 29.09.04 р. ПКО 234 115.00
32 Яночко I.I. 29.09.04 р. ПКО 235 15.00
33 Марамон М.П. 29.09.04 р. ПКО 236 325.00
34 Ковач Г.I. 29.09.04 р. ПКО 238 85.00
35 Меденцiй А.О. 29.09.04 р. ПКО 239 85.00
36 Керестинь З.П. 29.09.04 р. ПКО 240 220.00
37 Порада I.М. 30.09.04 р. ПКО 243 870.00
38 Федак Ф.М. 30.09.04 р. ПКО 244 15.00
39 Стець М.М. 30.09.04 р. ПКО 245 15.00
Всього 15035.00

Статутний капiтал пiдприємства, згiдно нової редакцiї Статуту сформова у розмiрi 94500,00 грн.
Оплата за акцiї вiдображена в нижченаведенiй таблицi:
№ пп ПIБ Вид документу № документу Дата документу Сума
1 Мацола М.Ю. ПКО 224 10.06.05 р. 70,00
2 Кобюк С.Л. ПКО 209 08.06.05 р. 5000,00
Кобюк С.Л. ПКО 211 09.06.05 р. 250,00
Кобюк С.Л. ПКО 259 16.06.05 р. 170,00
3 Порада I.М. ПКО 199 07.06.05 р. 7500,00
Порада I.М. ПКО 208 08.06.05 р. 4100,00
Порада I.М. ПКО 238 13.06.05 р. 1570,00
Порада I.М. ПКО 260 16.06.05 р. 430,00
4 Марамон М.П. ПКО 222 10.06.05 р. 4910,00
Марамон М.П. ПКО 256 16.06.05 Р. 160,00
5 ЗАТ "Будавтодор" ПД 549 07.06.05 р. 16890,00
ЗАТ "Будавтодор" ПД 593 15.06.05 р. 550,00
6 Керестинь З.П. ПКО 213 09.06.05 р. 3310,00
Керестинь З.П. ПКО 248 15.06.05 р. 110,00
7 Ковач П.I. ПКО 215 09.06.05 р. 455,00
Ковач П.I. ПКО 231 10.06.05 р. 835,00
Ковач П.I. ПКО 263 17.06.05 р. 40,00
8 Миронова К.М. ПКО 214 09.06.05 р. 520,00
Миронова К.М. ПКО 258 16.06.05 р. 15,00
9 Кордас О.Б. ПКО 219 09.06.05 р. 2000,00
Кордас О.Б. ПКО 229 10.06.05 р. 1310,00
Кордас О.Б. ПКО 255 16.06.05 р. 110,00
10 Стець М.М. ПКО 216 09.06.05 р. 240,00
Стець М.М. ПКО 254 16.06.05 р. 10,00
11 Федак Ф.М. ПКО 217 09.06.05 р. 240,00
Федак Ф.М. ПКО 253 16.06.05 р. 10,00
12 Кривоцюк М.Д. ПКО 218 09.06.05 р. 270,00
Кривоцюк М.Д. ПКО 227 10.06.05 р. 1500,00
Кривоцюк М.Д. ПКО 246 15.06.05 р. 55,00
13 Надь Є.П. ПКО 220 09.06.05 р. 250,00
14 Чендей В.В. ПКО 223 10.06.05 р. 2260,00
Чендей В.В. ПКО 249 15.06.05 р. 70,00
15 Марюхiна Г.I. ПКО 228 10.06.05 р. 1460,00
Марюхiна Г.I. ПКО 245 15.06.05 р. 45,00
16 Яночко I.I. ПКО 226 10.06.05 р. 240,00
Яночко I.I. ПКО 247 15.06.05 р. 10,00
17 Меденцiй А.О. ПКО 235 13.06.05 р. 1290,00
Меденцiй А.О. ПКО 264 17.06.05 р. 40,00
18 Сирохман М.Ю. ПКО 233 13.06.05 р. 240,00
Сирохман М.Ю. ПКО 251 15.06.05 р. 10,00
19 Безпрозваний В.М. ПКО 234 13.06.05 р. 240,00
Безпрозваний В.М. ПКО 262 17.06.05 р. 10,00
20 Чернiков О.В. ПКО 236 13.06.05 р. 250,00
Чернiков О.В. ПКО 265 17.06.05 р. 10,00
21 Iльницький I.I. ПКО 230 10.06.05 р. 2330,00
Iльницький I.I. ПКО 250 15.06.05 р. 75,00
22 Сорочин В.Г. ПКО 239 13.06.05 р. 1490,00
Сорочин В.Г. ПКО 269 17.06.05 р. 50,00
Всього 63000,00
В ходi проведеної перевiрки встановлено, що станом на 31 грудня 2008 року, Державної частки в Статутному капiталi пiдприємства нема. Всi грошовi кошти, якi були отриманi в рахунок оплати Статутного капiталу належним чином оформленi та вiдображенi в облiку. Станом на 31 грудня 2011 року вся сума заявленого Статутного фонду сплачена.
Збiльшення розмiру власного капiталу вiдбулось за рахунок отриманих прибуткiв. В перевiряємому перiодi вiдбулось використання прибуткiв попереднiх перiодiв та направлення частини прибутку на створення Резервного капiталу.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Основнi вiдомостi про визначення фiнансових результатiв - розкриття iнформацiї щодо обсягу чистих прибуткiв
ПрАТ "Андезит" в перевiряємому перiодi працювало прибутково, балансовий прибуток складає 70 тис. грн. Для визначення результатiв фiнансової дiяльностi на пiдприємствi застосовувались П(С)БО № 16 "Витрати" та П(С)БО № 15 "Дохiд".
Фiнансовий результат визначен згiдно данних бухгалтерського облiку, в якому не виявлено суттєвих помилок, тому виходячи з цього можна пiдтвердити, що фiнансовий результат вiдображений в фiнансовiй звiтностi - реальний.
На пiдставi вищенаведеного аудиторська фiрма пiдтверджує вiдповiднiсть данних фiнансової звiтностi ПрАТ "Андезит" станом на 31 грудня 2011 року данним бухгалтерського облiку на пiдприємствi.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ 2011 Р. ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМIНИ ВАРТОСТI ЙОГО ЦIННИХ ПАПЕРIВ, ВИЗНАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" ВIД 23.02.2006Р. №3480-IV
Протягом 2011 року Товариством не приймалися рiшення щодо:
o розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу;
o про викуп власних акцiй;
o про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
o про припинення дiяльностi Товариства;
o зменшення статутного капiталу.
Аналiз фiнансового стану
Приватного акцiонерного товариства закритого типу
"Андезит"
по даним балансу, станом на 31 грудня 2011 року.
На пiдставi перевiреної фiнансової звiтностi був проведений зовнiшнiй фiнансовий аналiз господарської дiяльностi пiдприємства, що вiдображено в нижченаведенiй таблицi.
п/п Показники Значення показникiв Розрахунок показникiв Оптимальне значення На 31.12.10 На 31.12.11
1 2 3 4 5 6 7
1. Показники майнового стану пiдприємства
1
Частка основних засобiв в активах Ч о.з. Залишкова вартiсть о.з. (030)
Активи (280)
Зменшення за умов незмiнних, або зростаючих обсягiв реалiзацiїї 0,56 0,54
2
Коефiцiєнт зносу основних засобiв Кзн Знос о.з. (032)

Первiсна вартiсть о.з. (031) Зменшення 0,65 0,69
3
Коефiцiєнт мобiльностi К моб Мобiльнi активи (260+)

Немобiльнi активи (080) Збiльшення
рек. рiв. 0,5 0,38 0,39
2. Показники дiлової активностi пiдприємства
1
Фондовiддача Ф о.ф. ЧВ (ф.2 - 035)

Основнi виробничi фонди (ф.1 - 030) Збiльшення 1,63 1,64
2
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi К д.з.
(*) ЧВ (ф2 - 035)

Середня дебiт заборг. (ф1 - 050+ 160+170+180+190+200+210) Збiльшення 5,81 6,31
3
Перiод погашення дебiторської заборг-тi Ч д.з 360
Кд.з(*) Зменшення 62 57
4
Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу К в.к. ЧВ ( ф2 -035)

Власний капiтал ( ф1 - 380+430+630) Збiльшення 2,61 2,23
3. Показники лiквiдностi (платоспроможностi)
1.
Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) Кп Оборотнi активи (260)

Поточнi зобовязання (620) > 1 1,40 1,56
2.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Кшл Оборотнi активи - запаси
{260-(100+140)}
поточнi зобов'язання (620)
0,6-0,8 0,81 1,01
3.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Кабл Грошовi кошти та їх еквiваленти
(220+230+240)
Поточнi зобов'язання (620)
0,25-0,50 0,01 0,01
4. Показники фiнансової стiйкостi (незалежностi ) пiдприємства
1.
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi Кавт Власнi кошти (380+430+630)
Валюта баланса (640)
> 0,25 0,35 0,40
2.
Коефiцiєнт структури капiтала Кск Забезпечення наст. Платежiв + довгостр. зобов. + поточнi зобов.
(430+480+620+630)
Власний капiтал (380) 0,5-1,0 1,88 1,53
3.
Коефiцiєнт спiввiдношення необоротних та оборотних активiв Кос/об Необоротнi активи (080)

Оборотнi активи(260) *** 2,65 2,54
4
Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Кф.с. Власнi кошти (380+430+630)

Позиковi кошти (480+620) >1,0 0,53 0,65
На пiдставi показникiв наведених в даннiй таблицi можна зробити висновок, що ПрАТ "Андезит"
- рiвень фiзичного та морального зносу основних засобiв у звiтному перiодi зменшився за рахунок поновлення виробничих фондiв;
- обiговими коштами пiдприємстiво забезпечено, незважаючi на те, що коефiцiєнт мобiльностi нижче рекомендованих показникiв ;
- в звiтному перiодi майже не змiнилась господарська активнiсть пiдприємства- i вiдповiдно фондовiддача зросла з 1,63 грн. на одну гривню основних засобiв до 1,64 грн.;
- основнi показники лiквiдностi пiдприємства задовiльнi, реальна платоспроможнiсть на пiдприємствi задовiльна, так як основнi показники вiдповiдають рекомендованим.
- показники фiнансової стабiльностi (незалежностi) пiдприємства пiдтверджують, що пiдприємство в звiтному перiодi здiйснює господарську дiяльнiсть в основному за рахунок залучених коштiв,
- В звiтному перiодi основнi показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi значно знизились, але основна доля зобов'язань припадає на довгостроковi, що дає можливiсть спланувати грошовi потоки товариства таким чином, щоб своєчасно розрахуватись по своїм зобов'язанням.
- Розкриття iнформацiї щодо iнших питань
- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом - в ходi проведення аудиту фiнансової звiтностi товариства не було встановлено суттєвих невiдповiдностей, якi б мали вплив на показники фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк.;
- виконання значних правочинiв - в ходi здiйснення господарської дiяльностi на протязi 2011 року на товариствi не здiйснювались (не укладались договори) значнi правочини;
- стану корпоративного управлiння - корпоративне управлiння товариства має трьохрiвневу структуру та складається з-
а) наглядової ради;
б) правлiння;
в) загальних зборiв акцiонерiв.
В товариствi корпоративне управлiння здiйснюється на пiдставi концепцiї - "вартостi капiтала акцiонерiв", це обумовлено тим, що основним пакетом акцiй володiє один акцiонер, та направлено на досягнення довгострокових стратегiчних завдань його власникiв, дотримання всiх юридичних та нормативних вимог до товариства. Крiм того етичною основою дiяльностi товариства є виконання всiх вимог по охоронi працi.
основною складовою корпоративного управлiння є органiзацiя внутрiшнього контролю, який базується на тому, що всi функцiї покладенi на Керiвника.
- iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства- в ходi проведення аудиторської перевiрки не виникли пiдстави вважати, що облiковi записи та документи, якi були наданi для перевiрки несправжнi. Не було встановлено фактiв якi б свiдчили про розбiжностi в облiкових записах, не виникали проблемнi або незвичайнi стосунки мiж аудитором та управлiнським персоналом товариства, тобто не було випадкiв вiдмови у наданнi необхiдних документiв для перевiрки, Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями ПрАТ "Андезит" здiйснюють належний нагляд за системами монiторингу ризику, фiнансового контроля та за дотриманням вимог законодавства.
Отримана iнформацiя в результатi виконання процедур оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi свiдчить про те що ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства - незначний, та не впливає в суттєвих аспектах на показники фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк.

Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму
Назва, номер, та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою України, мiсцезнаходження, телефон.
- Аудиторська фiрма "Ягер";
- розташована за адресою - Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька 24.;
- Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя АОО № 784590 видане Ужгородським мiськвиконкомом 29 травня 1995 року.;
- Код ЄДРПОУ - 22071851;
- Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0784 видане 23 лютого 2001 року, продовжено дiю до 02.03 2011 року Рiшенням АПУ № 160/03 вiд 02.03 2006 року, продовжено дiю до 24 лютого 2016 року, Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24 лютого 2011 року ;
Сертiфiкат аудитора ( директору АФ "Ягер" - Рябiнкiна Н.В.), серiї А № 003699 видан 30 березня 1995 року, дiю якого було продовжено до 30 березня 2009 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.99 № 76 - до 26 березня 2004 року, та вiд 29.04.04 р. № 134 - до 30 березня 2009 року). продовжено до 30.03.2014 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.2009 р. № 200/2)
- Телефон - + 38(0312) 64-33-48: +38-050-140-91-39
1.3 Аудиторська перевiрка проводилась в м. Ужгород, аудиторський висновок видан 21 квiтня 20012 року.


Акт складено 21 квiтня року.


Аудиторська фiрма "Ягер"
адреса : м.Ужгород
вул. Собранецька 24
тел. 64-33-48, 050-140-91-39
Директор
Сертiфiкат сер.А N 003699
Рябiнкiна Н.В.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство займається видобуванням каменю та виробництвом з нього будiвельних матерiалiв - щебня, камiння бутового, вiдсiв кам"яний, а також матерiали для будiвництва шляхiв. В асортиментi продукцiї пiдприємства основну вагу в реалiзацiї займає щебiнь рiзних фракцiй та вiдсiв кам"яний. Ця продукцiя орiєнтована для використання у висотному будiвництвi та для будiвельно-ремонтних робiт на автомагiстралях. видобування проводиться шляхом пiдривних робiт, якi виконуються по договору з спецiалiзованим пiдприємством ДП"Карпативибухпром".
Виробництво модернiзоване в 2005-2006 рр. та в 2008 р.
Виробництво залежить вiд сезонних змiн.
Основнi контрагенти пiдприємства:
- ВАТ"Ужгородський завод"Електродвигун"
- ПрАТ"Будавтодор"
- ПП "Пантеон"
- КП КШЕП Ужгородської мiської ради
-ТОВ "Бетонорозчинний завод"
- ДП "Закарпатський облавтодор", а також кiнцевi споживачi - населення та приватнi пiдприємцi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В попереднi роки для модернiзацiї пiдприємства придбано сучасну кар"єрну технiку:
- навантажувач фронтальний ковшовий моделi 534 с фiрми "Дресста"
- дробарка VORTEX
- ескаватар марки XIТAЧЧI
У 2011 р. придбавались запаснi частини до гiрничо-дробильного обладнання та комп"ютерна технiка.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби власнi. Адмiнiстративна будiвля та виробничий цех для переробки андезиту знаходяться в м.Ужгород,вул.Гранiна,8А. Основна дiяльнiсть проводиться в районi Орiхiвського кар"єру. Знос машин та обладнання досягає 80%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства є:
- нестабiльнiсть законодавчої бази;
- великi податки;
- низька платоспроможнiсть населення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод пiдприємство не сплачувало штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.
Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi не отримувало. Користується кредитами банкiв. Для купiвлi нової технiки отримано креди вiд ПАТ"Укрексiмбанк". Сума непогашеної частини складає 1507 тис.грн.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів За звiтний перiод Товариство виконало всi укладенi договори.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У зв"язку з вiдсутнiстю обiгових коштiв, спаду на ринку будiвництва, зменшення купiвельної спроможностi населення найголовнiша задача пiдприємства - пiдтримувати дiяльнiсть.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Пiдприємство не планує залучення значних
iнвестицiй або придбання активiв.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя вiдсутня.