ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  2209.000  1914.000   0.000  0.000  2209.000   1914.000
  - будівлі та споруди  446.000  414.000  0.000  0.000  446.000   414.000
  - машини та обладнання  1262.000  1022.000  0.000  0.000  1262.000  1022.000
  - транспортні засоби  67.000  60.000  0.000  0.000  67.000  60.000
  - інші  434.000  418.000  0.000  0.000  434.000  418.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  2209.000  1914.000  0.000  0.000  2209.000  1914.000
Опис:  Всi основнi засоби власнi. Адмiнiстративна будiвля та виробничий цех для переробки андезиту знаходяться в м.Ужгород,вул.Гранiна,8А. Основна дiяльнiсть проводиться в районi Орiхiвського кар"єру. Знос машин та обладнання досягає 80%.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
1406.000 1381.000
95.000 95.000
95.000 95.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1311 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1311 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.