ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Порада Iван Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
22.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Андезит"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00292528
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район
     Поштовий індекс 88007
     Населений пункт м.Ужгород
     Вулиця, будинок вул.Гранiтна,8А
     Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-86-57, 66-86-57
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012
    Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень Цiннi папери України 30.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.andezit.pat.ua 30.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)