ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 2209.0001914.000
Первісна вартість 031 6268.0006271.000
Знос 032 4059.0004357.000
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 680.000639.000
Усього за розділом І 080 2889.0002553.000
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 169.000162.000
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 292.000343.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 612.000481.000
первісна вартість 161 612.000481.000
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 2.0006.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7.00010.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 7.0003.000
у тому числі в касі 231 2.0001.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 1089.0001005.000
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 95.00095.000
Додатково вкладений капітал 320 1124.0001124.000
Резервний капітал 340 69.00074.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 93.000113.000
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 1381.0001406.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 1817.0001507.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 462.000277.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 116.000120.000
зі страхування 570 20.00030.00000
з оплати праці 580 59.0000068.00000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 123.00000150.00000
Усього за розділом IV 620 780.00000645.00000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 3978.000003558.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 40


ПІБ керівника Порада Iван Михайлович
ПІБ головного бухгалтера Меденцiй Алевтина Олегiвна
Примітки:
Станом на 31.12.2011 р. нерозподiлений прибуток склав 113 тис.грн. Змiни статутного капiталу не було.