ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
28.04.2011
63.9000000
1. Звiт голови правлiння про результати дiяльностi товариства за 2010 р.
2. Звiт спостережної ради товариства за 2010 р.
3.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 р., рiчного звiту та балансу товариства за 2010 р.
4. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв товариства за 2010 р.
5. Про затвердження типу та змiну найменування товариства у зв"язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до ЗУ"Про акцiонернi товариства - на ПрАТ"Андезит"
6. Внесення змiн до Статуту товариства у зв"язку зприведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до ЗУ"Про акцiонернi товариства ".
7, Про затвердження умов iпотечного договору 67508 Z12 вiд 29.04.2008 р. заставною вартiстю 2950 тис.грн.
8.пiдтвердження повноважень посадових осiб товариства у зв"язку з перейменуванням.
9. Затвердження внутрiшнiх положень товариства: про загальнi збори акцiонерiв товариства, Про Ревiзора товариства, Про виконавчий орган товариства, Про Наглядову раду товариства.
10. Про надання повноважень головi правлiння приймати всi необхiднi рiшення з питань перетворення товариства, пiдписувати та подавати документи, необхiднi для такого перетворення.

Всi питання розглянутi, обговоренi та прийнятi рiшення. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.