ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Порада Іван Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Андезит"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292528
1.4. Місцезнаходження д/н, Закарпатська область, д/н, м.Ужгород, 88007, вул.Гранітна,8А
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 66-86-57, 66-86-57
1.6. Електронна поштова адреса емітента andezit@gmail.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

77, Бюлетень Цінні папери україни

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

23.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.andezit.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.04.2013

(дата)