ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1913.6 1617.4 0 0 1913.6 1617.4
будівлі та споруди 414 339.4 0 0 414 339.4
машини та обладнання 1022 825.4 0 0 1022 825.4
транспортні засоби 60 57.6 0 0 60 57.6
інші 417.6 395 0 0 417.6 395
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1913.6 1617.4 0 0 1913.6 1617.4
Опис Всі основні засоби власні. Адміністративна будівля та виробничий цех для переробки андезиту знаходяться в м.Ужгород,вул.Граніна,8А. Основна діяльність проводиться в районі Оріхівського кар"єру. Знос машин та обладнання досягає 80%.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1360 1406.2
Статутний капітал (тис.грн.) 94.5 94.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 94.5 94.5
Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1265,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1265,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.