ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1254.9 X X
у тому числі:
Довгостроковий кредитд/н1254.90д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 98.3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 465.1 X X
Усього зобов'язань X 1818.3 X X
Опис Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.
Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi не отримувало. Користується кредитами банків. Для купівлі нової техніки отримано кредит від ПАТ"Укрексімбанк". Сума непогашеної частини складає 1254,9 тис.грн.