ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВАТРА"


Свідоцтво Аудиторської палати України № 1356
90300 м. Виноградів, вул. Миру,43, Закарпатська обл., Україна, т.0383143- 2-43-02
Код за ЄДРПОУ - 22071064


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Про фінансову звітность
станом на 31 грудня 2012 року
Приватного акціонерного товариства
"АНДЕЗИТ "
07 березня 2013 року
м. Ужгород
Адресат: Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Андезит"


Основні відомості про емітента
- Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "АНДЕЗИТ" розташовано за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород вул. Гранітна 8а,
- Код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України -00292528;
- Дата державної реєстрації - Статут підприємства зареєстрован Розпорядженням № 262 Ужгородської міської Ради народних депутатів 20 червня 1994 року. Нова редакція Статуту із змінами зареєстрованими Ужгородською міською радою народних депутатів, Розпорядження № 89 від 22 березня 1996 року, та Розпорядженням № 325 ві 08 серпня 1997 року - зареєстрована Ужгородським міськвиконкомом, Розпорядження № 722 від 30 грудня 1999 року. Свідотцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № 00292528 видане Ужгородською міською Радою народних депутатів року 17 серпня 1994,. Нова редакція Статуту АТЗТ "Андезит" з відповідними змінами, зареєстрована Ужгородською міською Радою 06 листопада 2004 року. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 26 травня 2005 року було прийнято Рішення (Протокол № 1/05 від 26.05.05 р.), згідно якого були внесені зміни в Статут товариства в частині збільшення розміру Статутного фонду, ця редакція Статуту підприємства зареєстрована Ужгородським міськвиконкомом міської Ради народних депутатів 05 грудня 2005 року, номер запису 13241050002000300.
На загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства закритого типу "Андезит", які відбулися 28 квітня 2011 року були прийняті Рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в без документарну, визначення типу та найменування Товариства та затвердження нової редакції Статуту товариства у зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" , було прийняте Рішення про зміну типу товариства з закритого на приватне, та назви Товариства з Акціонерного товариства закритого типу "Андезит" на Приватне акціонерне товариство "Андезит", зміни були зареєстровані 30.06.2011 року, номер запису 1 324 120 0000 000 300.
Відповідальність за фінансово - господарську діяльність, організацію та методологію бухгалтерського обліку несуть, станом на 31 грудня 2012 року - Голова Правління ПрАТ "Андезит" - пан Порада І.М., та головний бухгалтер - пані Меденцій А.О.
Основним видом діяльності ПрАТ "Андезит" є видобуток каменю, а також його переробка за кодами КВЕД-2010
- 08.11 - добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу.крейди та глиністого сланцю ;
- 08.12 - добування піску, гравію, глин і каоліну;
- 23.70 -різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівелного каменю;
- 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 46.90 - неспеціалізовано оптова торгівля;
- 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
На всі види діяльності, які потребують спеціальних дозволів або ліцензій отримані відповідні документи.

Опис аудиторської перевірки
Незалежна аудиторська фірма , "ВАТРА", що діє на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1356 виданого Аудиторською палатою України, на підставі Договору № 25 від 21 грудня 2012 року, та відповідно до чинного законодавства, провела перевірку фінансових звітів, що включають: : Баланс (форма м-1) на 31 грудня 2012 р., Звіт про фінансові результати (форма м-2) за 2012 рік, , з метою висловлення незалежної професійної думки відносно її достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності даним бухгалтерського обліку, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за 2012 рік у відповідності до:

" Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 року № 3125-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14.03.95 р. № 81/95-ВР, від 20.02.96 р. № 54/96-ВР, від 15.05.2003 р. № 762-IV, від 24.06.2004р. № 1863-IV, від 06.07.2005 р. №2738-IV, від 15.12.2005 р. №3202-IV, від 19.01.2006 р. № 3370-IV, №140-V. від 14.09.2006 р.

" Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження вимог до Аудиторського висновку, при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" від 29 вересня 2011 року № 1360, зареєстровано в Міністерстів юстиції України 28 листопада 2011 року № 1358/20096;
" Роз'ясненням від 03.04.2012 р., затверджені рішенням № 3 НКЦПФР "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 N 1360";

" Вимог Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України.
" Вимог Закону України №996-ХІV від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". із змінами та доповненнями внесеними до Закону України.

" Вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності, 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

- Опис обсягу аудиторської перевірки - Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами українського законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики , Закону України "Про аудиторську діяльність", та інших нормативних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку та передбачають збирання достовірності доказів того, що в бухгалтерській звітності нема суттєвих помилок. Під час перевірки були розглянуті принципи бухгалтерського обліку та методи оцінки балансу і звітності.
В ході аудиторської перевірки розмір суттєвості визначався відношенню до виявленим в ході вибіркової перевірки відхиленням, згідно професійної думки аудитора у відповідності до МСА 200, МСА 210, МСА 315, МСА 450, МСА 500, МСА 530, МСА 520, МСА 570, МСА 700, МСА 705, МСА 706. Перевірка проводилась вибірково, з частковим залученням первинних документів. В ході аудиторської перевірки були досліджені системи внутрішнього контролю на підприємстві, для забезпечення впевненості аудитора, що фінансова звітність товариства складена у відповідності до вимог чинного законодавства. Система внутрішнього контролю дозволяє зменшити помилки, що призводять до суттєвих викривлень у фінансовій звітності.
Для одержання аудиторських доказів застосовані слідуючі основні процедури: перевірка первинних документів та регістрів аналітичного та синтетичного обліку, спостереження, опитування, підрахунки, аналітичні процедури. Під час перевірки зібрано достатню кількість інформації для висновку. Перевірка податкової звітності не проводилась, так як це не передбачено умовами угоди.

Опис відповідальності управлінського персоналу

Відповідальність управлінського персоналу - Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Відповідальність аудиторської фірми- Нашою відповідальністю є висловлення думки, щодо цієї фінансової звітності на основі аудиторської перевірки. та надання висновку щодо цих фінансових звітів. Аудиторська перевірка полягає в отриманні на підставі проведених тестів доказів, що підтверджують суми, які наведені у фінансовій звітності, та розкривають наведені у звітності дані. Аудит також полягає в дослідженні принципів бухгалтерського обліку, що використовувалися товариством, суттєвості оцінок, які застосовувалися керівництвом, а також загальної оцінки надання фінансової звітності. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка надає достатні підстави для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
Ми не приймали участі у спостереженні річної інвентаризації активів та зобов'язань товариства. Через природу записів фірми ми не мали змоги підтвердити достовірність відображення активів та записів за допомогою інших процедур аудиту.

На нашу думку, фінансова звітність підприємства за 2012 рік окрім можливих наслідкив впливу на фінансові звіти фактів, про які йдеться нище, складена у відповідності до "Порядку подання фінансової звітності", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, та Положення (стандарту) 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 25 від 24.01.2011 року, і дає правдиве та неупереджене відображення фінансового стану, фінансових результатів та руху грошових коштів Приватного акціонерного товариства "Андезит"
На підставі перевірки аудиторська фірма вважає за можливе підтвердити, що звітність підприємства складена згідно, а також на основі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичний фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2012 року по результатам операцій за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, та відображає дійсний майновий стан підприємства.

Пояснювальні параграфи

Розкриття інформації про облікову політику підприємства
Для забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві застосовується - журнально-ордерна форма обліку.
Стан бухгалтерського обліку на підприємстві задовільний. Дані аналітичного обліку тотожні даним синтетичного обліку, розбіжностей не встановлено.
В цілому організація і методологія обліку на підприємстві відповідає чинному законодавству України, діючим нормативним документам, регулюючим облік.
o На підприємстві, затверджен наказ по Приватному акціонерному товариству "Андезит" № 1/ б, від 02.01. 2012 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на підприємсві в 2012 р.", згідно якого визначені принципи оцінки статей звітності, та методи обліку. Цим Наказом передбачено, що ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності здійснюється відповідно до норм національних П(С)БО. Норми МСФЗ не застосовуються.
Резерв сумнівних боргів на підприємстві не нараховується, амортизація нараховується за прямолінійним методом. Кордон істотності на підприємстві був визначен у розмірі 1000,00 грн Бухгалтерський облік на підприємстві приведен у відповідність до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІY. На протязі звітного періоду облікова політика на підприємстві змінювалась.


Розкриття інформації про обсяги подання фінансової звітності
За результатами перевірки аудитори вважають за необхідне зазначити наступне:


Фінансова звітність за 2012 рік, на підприємстві складена в обсязі передбаченому для подання звітності емітентами цінних паперів, згідно П(С)БО № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
зокрема:
- П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
- П(С)Б)О № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
- П(С)БО № 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"


Розкриття інформації за видами активів підприємства
Нематеріальних активів на підприємстві на звітну дату нема.
Незавершеного будівництва на звітну дату нема .
Довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві нема. За звітний період купівля та продаж цінних паперів не відбувалась.
На підприємстві оцінка та кваліфікація активів відповідає затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Оцінка основних засобів визначена за фактичною вартістю згідно П(С)БО № 7, переоцінок вартості основних засобів не проводилась. На звітну дату залишкова вартість основних засобів складає - 1617,4 тис. грн.
Запаси визначалися згідно П(С)БО № 9 "Запаси". В бухгалтерському обліку і відповідно на звітну дату, запаси відображені за первісною вартістю. Оцінка вибуття запасів визначалась за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.
Інвентаризація запасів та основних засобів , на підприємстві проводилась на протязі звітного періоду.
Залишки грошових коштів на рахунках в банках підтверджені банківськими виписками, залишки грошових коштів в касі підтверджені Актом інвентарізації залишків готівки в касі, яка була проведена на кінець робочого дня 31 грудня 2012 року.
Дебіторська заборгованість визначалась згідно П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість". Оцінка дебітоської заборгованості визначена в розмірі первісної вартості, так як резерв сумнівних боргів на підприємстві не нараховується. На кінець року загальна сума поточної дебіторської заборгованості складає - 257,5 тис. грн., зокрема:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 242,8 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 10,6 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків - 4,1 тис. грн
- На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Вартість чистих активів товариства відповідає чинному законодавству, зокрема вимогам п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV, і відповідно при розмірі Статного капіталу 94,5 тис. грн., складає 1254,9 тис. грн.
Розкриття інформації по зобов'язанням підприємства
Зобов'язання та забезпечення наступних витрат і платежів на підприємстві визначається згідно П(С)БО № 11 "Зобов'язання".
Забезпечення наступних витрат та платежів на звітну дату на підприємстві нема. Довгострокові зобов'язання на звітну дату складають 1254,9 тис. грн., це довгостроковий кредит банку, який отриман строком більше ніж рік. В балансі відображен за теперішною вартістю. Поточні зобов'язання визначались згідно П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Нереальних зобов'язань на підриємстві нема. Кредіторська заборгованість складається в основному з розрахунків з постачальниками за отримані послуги, матеріали та обладнання, також з розрахунків з бюджетом та розрахунків по заробітній платі- загальна сума кредиторської заборгованості - 563,4 тис. грн., зокрема:
- короткострокові кредити банків - тис. грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 280,2 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів - тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 98,3 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками із страхування -32,8 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками із зарплати - 69,3 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками із учасниками - 2 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання - 82,8 тис. грн.
Кредіторської заборгованості по якій збіг термін позовної давності на підприємстві нема.
На думку аудитора, розкриття інформації про зобов'язання підприємства, подано в фінансовій звітності товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

Інформація про відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій, стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами- В перевіряємому періоді, Приватне акціонерне товариство "Андезит" не випускало іпотечних, та інших видів облігацій, борговових цінних паперів і відповідно до цього ніяких зобов'язань за цими цінними паперами не має.

Інформація про відповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів - ПрАТ "Андезит"" - не здійснює діяльності по управлінню активами інших підприємств, в тому числі і активами недержавних пенсійних фондів.

Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, сплати товариством Статутного капіталу та забезпечення за цінними паперами

Власний капітал на ПрАТ "АНДЕЗИТ" визначався у відповідності до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.1999 р., а також П(С)БО № 5 "Звіт про власний капітал". Склад та структура власного капіталу визначені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Розмір власного капіталу за звітний період збільшився за рахунок отриманого прибутку.
Статутний капітал товариства складає 94500,00 грн., та розподілен на 18900 шт. (Вісімнадцять тисяч дев'ятсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю - 5,00 грн.
Загальна кількість акціонерів складає 36 осіб, з них одна юридична особа - резидент України, одна юридична особа - нерезиднт, та інші фізичні особи;
- ЗАТ "Будавтодор" - володіє 33,0635 % акцій;
- ВСК "Мінерал", Словаччина - володіє 9,3915% акцій
- Фізичні особи - 57,545 %
Перша редакція Статуту підприємства була зареєстрована Розпорядженням № 262 Ужгородської міської Ради народних депутатів 20 червня 1994 року. Свідоцтво прореєстрацію випуску акцій видане Ужгородським міським фінансовим управлінням № 14/2/96 від 08.02.1996 року. В 2006 році була проведена переєрестрація, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано Закарпатським ТУ ДКЦПФР № 18/07/1/01 від 26.04.2001 року. Нова редакція Статуту із з з аналогічною назвою у відповідності з рішенням Вищого органу вказаного підприємства - зборів власників від 30 травня 1994 року і Договору між власниками цього підприємства від 1 червня 1994 року про перетворення підприємства в Акціонерне товариство закритого типу. Акціонерами виступили - Фонд комунального майна Ужгородської міської Ради народних депутатів, кооператив "Дорожник" та колектив підприємства. В 1997 році Фонд комунального майна Ужгородської міської ради народних депутатів продав свою частку акцій у Статутному капіталі АТЗТ "Андезит" і відповідно з цього періоду в Статутному капіталі підприємства нема ні державної, ні комунальної власності. Нова редакція Статуту АТЗТ "Андезит" з відповідними змінами, зареєстрована Ужгородською міською Радою 06 листопада 2004 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій,видане Закарпатським ТУ ДКЦПФР № 18/07/1/04 від 30.12.2004 р.
Наступна редакція Статуту зареєстрована органами державної влади 05 грудня 2005 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій,видане Закарпатським ТУ ДКЦПФР № 14/07/1/05 від 26.12.2005 р.
Остання редакція Статуту зареєстрована 30.06.2011 року, Свідоцтво про випуск акцій № 48/07/1/10 видане 22 серпня 2011 року.
Оплата Статутного капіталу підприємства відбувалась наступним чином -
Сплата Статутного капіталу, який був заявлен в ході створення підприємства (першої емісї) в сумі 10500,00 грн. відбувалась шляхом передачі активів та пасивів малого підприємства "Андезит" на підставі передавльного балансу станом на 30 квітня 1994 року.
Оплата другої емісії відбувалась на загальну суму 21000,00 грн. наступним чином -
- фізичні особи в касу підприємства у вересні 2004 р. - 15035,00 грн.;
- ЗАТ "Будавтодор" на поточний рахунок в банку у вересні 2004 р.
- п/д № 983 від 20.09.2004 р.- 4850,00 грн.;
- п/д № 1024 ввд 30.09.2004 р. - 1115,00 грн.
- Всього від юридичних осіб - 5965,00 грн.

Статутний капітал підприємства, згідно нової редакції Статуту сформова у розмірі 94500,00 грн.
Оплата за акції поступила готівковими коштами в касу підприємства від фізичних осіб в загальній сумі - 45560,00 грн., та на розрахунковий рахунок від юридичних осіб в загальній сумі - 17440,00 грн., всього було оплачено за акції даної емісії 63000,00 грн. В ході проведеної перевірки встановлено, що станом на 31 грудня 2012 року, Державної частки в Статутному капіталі підприємства нема. Всі грошові кошти, які були отримані в рахунок оплати Статутного капіталу належним чином оформлені та відображені в обліку. Станом на 31 грудня 2012 року вся сума заявленого Статутного фонду сплачена. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 48/07/1/10, дата реєстрації - 17 листопада 2010 року, дата видачі- 22 серпня 2011 року
Зменшення розміру власного капіталу відбулось за рахунок використання Резервного капіталу та нерозподілених прибутків попередніх періодів
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал, подано в фінансовій звітності товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.
Основні відомості про визначення фінансових результатів - розкриття інформації щодо обсягу чистих прибутків
ПрАТ "Андезит" в перевіряємому періоді працювало прибутково, балансовий прибуток складає 12,9 тис. грн. Для визначення результатів фінансової діяльності на підприємстві застосовувались П(С)БО № 16 "Витрати" та П(С)БО № 15 "Дохід".
Фінансовий результат визначен згідно данних бухгалтерського обліку, в якому не виявлено суттєвих помилок, тому виходячи з цього можна підтвердити, що фінансовий результат відображений в фінансовій звітності - реальний.
На підставі вищенаведеного аудиторська фірма підтверджує відповідність данних фінансової звітності ПрАТ "Андезит" станом на 31 грудня 2012 року данним бухгалтерського обліку на підприємстві.

Висловлення думки щодо іншої інформації, відповідно до вимог
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1360 від 29.09.2011 р.

Аналіз показав, що суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (враховано вимоги МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не виявлено.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ 2012 Р. ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ЙОГО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ВИЗНАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" ВІД 23.02.2006Р. №3480-IV


o розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу;
o про викуп власних акцій;
o про утворення, припинення його філій, представництв;
o факти лістінгу/делістінгу цінних паперів на фондовій біржі
o про припинення діяльності Товариства;
o змін розміру статутного капіталу.
o Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.
Аналіз фінансового стану
Приватного акціонерного товариства закритого типу
"Андезит"
по даним балансу, станом на 31 грудня 2012 року.
На підставі перевіреної фінансової звітності був проведений зовнішній фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства, що відображено в нижченаведеній таблиці.
п/п Показники Значення показників Розрахунок показників Оптимальне значення На 31.12.11 На 31.12.12
1 2 3 4 5 6 7
1. Показники майнового стану підприємства
1
Частка основних засобів в активах Ч о.з. Залишкова вартість о.з. (030)
Активи (280)
Зменшення за умов незмінних, або зростаючих обсягів реалізаціїї 0,54 0,51
2
Коефіцієнт зносу основних засобів Кзн Знос о.з. (032)

Первісна вартість о.з. (031) Зменшення 0,69 0,74
3
Коефіцієнт мобільності К моб Мобільні активи (260+)

Немобільні активи (080) Збільшення
рек. рів. 0,5 0,39 0,34
2. Показники ділової активності підприємства
1
Фондовіддача Ф о.ф. ЧВ (ф.2 - 030)

Основні виробничі фонди (ф.1 - 030) Збільшення 1,64 1,74
2
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості К д.з.
(*) ЧВ (ф2 - 030)

Середня дебіт заборг. (ф1 - 050+ 160+170+180+190+200+210) Збільшення 6,31 10,90
3
Період погашення дебіторської заборг-ті Ч д.з 360
Кд.з(*) Зменшення 57 33
4
Коефіцієнт оборотності власного капіталу К в.к. ЧВ ( ф2 -030)

Власний капітал ( ф1 - 380+430+630) Збільшення 2,23 2,06
3. Показники ліквідності (платоспроможності)
1.
Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) Кп Оборотні активи (260)

Поточні зобовязання (620) > 1 1,56 1,40
2.
Коефіцієнт швидкої ліквідності Кшл Оборотні активи - запаси
{260-(100+140)}
поточні зобов'язання (620)
0,6-0,8 1,01 0,46
3.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабл Грошові кошти та їх еквіваленти
(220+230+240)
Поточні зобов'язання (620)
0,25-0,50 0,01 0,01
4. Показники фінансової стійкості (незалежності ) підприємства
1.
Коефіцієнт фінансової незалежності Кавт Власні кошти (380+430+630)
Валюта баланса (640)
> 0,25 0,40 0,43
2.
Коефіцієнт структури капітала Кск Забезпечення наст. Платежів + довгостр. зобов. + поточні зобов.
(430+480+620+630)
Власний капітал (380) 0,5-1,0 1,53 1,34
3.
Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів Кос/об Необоротні активи (080)

Оборотні активи(260) *** 2,54 2,96
4
Коефіцієнт фінансової стабільності Кф.с. Власні кошти (380+430+630)

Позикові кошти (480+620) >1,0 0,65 0,75
На підставі показників наведених в данній таблиці можна зробити висновок, що ПрАТ "Андезит"
- рівень фізичного та морального зносу основних засобів у звітному періоді збільшився;
- обіговими коштами підприємстіво забезпечено, але тільки за рахунок запасів, реалізація яких має сезонний характер ;
- в звітному періоді господарська активність підприємства несуттєво зросла, за рахунок зменшення балансової вартості основних фондів- і відповідно фондовіддача зросла з 1,64 грн. на одну гривню основних засобів до 1,74 грн.;
- основні показники ліквідності підприємства задовільні, реальна платоспроможність на підприємстві задовільна, так як основні показники відповідають рекомендованим.
- показники фінансової стабільності (незалежності) підприємства підтверджують, що підприємство в звітному періоді здійснює господарську діяльність в основному за рахунок залучених коштів,
- В звітному періоді основні показники платоспроможності та фінансової стабільності значно знизились, але основна доля зобов'язань припадає на довгострокові, що дає можливість спланувати грошові потоки товариства таким чином, щоб своєчасно розрахуватись по своїм зобов'язанням.
- Розкриття інформації щодо інших питань
- наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом - в ході проведення аудиту фінансової звітності товариства не було встановлено суттєвих невідповідностей, які б мали вплив на показники фінансової звітності товариства за 2012 рік.;
- виконання значних правочинів - в ході здійснення господарської діяльності на протязі 2012 року на товаристві не здійснювались (не укладались договори) значні правочини;
- стану корпоративного управління - корпоративне управління товариства має трьохрівневу структуру та складається з-
а) наглядової ради;
б) правління;
в) загальних зборів акціонерів.
В товаристві корпоративне управління здійснюється на підставі концепції - "вартості капітала акціонерів", це обумовлено тим, що основним пакетом акцій володіє один акціонер, та направлено на досягнення довгострокових стратегічних завдань його власників, дотримання всіх юридичних та нормативних вимог до товариства. Крім того етичною основою діяльності товариства є виконання всіх вимог по охороні праці.
основною складовою корпоративного управління є організація внутрішнього контролю, який базується на тому, що всі функції покладені на Керівника.
- ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства- в ході проведення аудиторської перевірки не виникли підстави вважати, що облікові записи та документи, які були надані для перевірки несправжні. Не було встановлено фактів які б свідчили про розбіжності в облікових записах, не виникали проблемні або незвичайні стосунки між аудитором та управлінським персоналом товариства, тобто не було випадків відмови у наданні необхідних документів для перевірки, Ті, кого наділено найвищими повноваженнями ПрАТ "Андезит" здійснюють належний нагляд за системами моніторингу ризику, фінансового контроля та за дотриманням вимог законодавства.
Отримана інформація в результаті виконання процедур оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності свідчить про те що ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства - незначний, та не впливає в суттєвих аспектах на показники фінансової звітності товариства за 2012 рік.


Основні відомості про аудиторську фірму:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Ватра". Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1356 видане Рішенням АПУ
Місцезнаходження: м.Виноградів, вул. Миру,43, Закарпатська обл.
Телефон/факс: 0314324302
Аудитор Микуляк Ганна Петрівна, Сертифікат аудитора № 000422 серія А ,
виданий Аудиторською палатою України 30.11.1995 р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір на проведення аудиту № 25 від 21 грудня 2012 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

Аудит проведений в період з 15.02.2013 р. по 03.03.2013 р.


Директор, аудитор Микуляк Г.П.
Сертифікат серія А № 000422 , продовжений термін дії до 30 листопада 2014 року рішенням Аудиторської палати України від 29 жовтня 2009 року № 207/2.