ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2012
Кворум зборів** 63.9
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії про роботу за звітний період.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 р.
7. Прийняття рішення про перспективи та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 р. Затвердження плану реструктуризації Товариства