ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Андезит" за ЄДРПОУ 00292528
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників 35    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 88007, м.Ужгород, вул.Гранітна,8А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1913.6 1617.4
первісна вартість 031 6270.5 6270
знос 032 (4356.9) (4652.6)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 639.5 715.9
Усього за розділом I 080 2553.1 2333.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 161.7 154.5
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 343.3 373.1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 480.7 242.8
первісна вартість 161 480.7 242.8
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 5.8 10.6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 10.5 4.1
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 3 3
у тому числі в касі 231 0.8 3
в іноземній валюті 240 0.5 0.6
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 1005.5 788.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 56.3
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 3558.6 3178.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 94.5 94.5
Додатковий вкладений капітал 320 1124.1 1124.1
Резервний капітал 340 73.9 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 113.7 109.4
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 1406.2 1360
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 1507.4 1254.9
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 277.3 280.2
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 119.7 98.3
зі страхування 570 29.8 32.8
з оплати праці 580 68 69.3
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 150.2 82.8
Усього за розділом IV 620 645 563.4
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3558.6 3178.3
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Станом на 31.12.2012 р. нерозподілений прибуток склав 109,4 тис.грн. Зміни статутного капіталу не було.


Керівник

 

(підпис)

Порада Іван Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Меденцій Алевтина Олегівна