ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3368.2 3765.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (561.4) (627.7)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 2806.8 3137.5
Інші операційні доходи 040 123.6 347.8
Інші доходи 050 51 8.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2981.4 3493.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (1767.8) (1864.8)
Інші операційні витрати 090 (1013.1) (1098)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 152.1
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (184.2) (440.3)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2965.1) (3403.1)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 16.3 90.7
Податок на прибуток 140 (3.4) (20.8)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 12.9 69.9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: За результатами фінансово-господарської діяльності в 2012 р. отримано прибуток в сумі 12,9 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Порада Іван Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Меденцій Алевтина Олегівна