ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1032.7 X X
у тому числі:
Довгостроковий кредит01.01.20111032.71901.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 118.7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 88.1 X X
Усього зобов'язань X 1239.5 X X
Опис Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.
Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi не отримувало. Користується кредитами банкiв. Для купiвлi нової технiки отримано кредит вiд ПАТ"Укрексiмбанк". Сума непогашеної частини складає 1032,7 тис.грн.