ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Порада Iван Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ЗАТ"Андезит. займає посаду 19 рокiв
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Правлiння. Перебував на посадi Голови правлiння ЗАТ"Андезит" протягом 20 рокiв. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Меденцiй Алевтина Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер, заст.голови правлiння з фiнансових питань, Головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту , Положення про Правлiння та посадової iнструкцiї. Перебувала на посадi члена правлiння ЗАТ"Андезит" протягом 20 рокiв. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кордас Олександр Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник цеху ПрАТ"Андезит, член правлiння. Загальний стаж роботи 28 рокiв.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Правлiння. перебував на посадi члена правлiння ЗАТ"Андезит" протягом 5 рокiв. Працює начальником цеху пiдприємства. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривоцюк Марiя Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Облiковець,член правлiння. Загальний стаж роботи - 34 роки.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Правлiння. Перебувала на посадi члена правлiння ЗАТ"Андезит" протягом 8 рокiв. Працює облiковцем на пiдприємствi. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чендей Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** водiй, член правлiння ПрАТ"Андезит". Загальний стаж роботи - 36 рокiв.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Правлiння. Перебував на посадi члена правлiння ЗАТ"Андезит" протягом 5 рокiв. Працює водiєм автокрану на пiдприємства. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобюк Сергiй Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний iнженер Товариства, голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посадi Голови Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 5 рокiв. Працює Головним iнженером на пiдприємства. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марамон Микола Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1943
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** майстер гiрничого цеху пiдприємства, член Наглядової ради
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посадi члена Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 5 рокiв. Працював майстром гiрничого цеху на пiдприємства.На даний момент на пiдприємствi не працює. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Керестiнь Золтан Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнспектор гiрничого нагляду, член Наглядової ради.Загальний стаж роботи - 34 роки.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посадi члена Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 5 рокiв. Працювавiнспектором гiрничого нагляду. На теперiшнiй час на пiдприємствi не працює.Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марюхнич Ганна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Облiковець, член Наглядової ради товариства. Загальний стаж роботи - 34 роки.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебувала на посадi члена Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 5 рокiв. Працює облiковцем на пiдприємства. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стець Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Робiтник, спецiалiст - дробарник, член Наглядової ради
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посадi члена Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 4 рокiв. Працював дробарником на пiдприємства. В даний перiод на пiдприємствi не працює. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Миронова Клара Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер, член наглядової ради.Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.08.2009, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Перебувала на посадi Голови ревiзiйної комiсiї ЗАТ"Андезит" протягом 14 рокiв. Працює бухгалтером на пiдприємства. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковач Ганна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуюча складом, облiковець, член Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2014,
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї ЗАТ"Андезит" протягом 5 рокiв. Працює зав.складом на пiдприємства. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняПорада Iван Михайловичд/н, д/н, д/н341418.0634923414000
Член правлiння, головний бухгалтерМеденцiй Алевтина Олегiвнад/н, д/н, д/н160.08465616000
Член правлiнняКордас Олександр Борисовичд/н, д/н, д/н189110.0052911891000
Член правлiнняКривоцюк Марiя Дмитрiвнад/н, д/н, д/н5412.862434541000
Член правлiнняЧендей Василь Васильовичд/н, д/н, д/н4912.597884491000
Голова Наглядової радиКобюк Сергiй Леонiдовичд/н, д/н, д/н16068.4973541606000
Член Наглядової радиМарамон Микола Павловичд/н, д/н, д/н15027.947091502000
Член Наглядової радиКерестiнь Золтан Петровичд/н, д/н, д/н3051.613757305000
Член Наглядової радиМарюхнич Ганна Iванiвнад/н, д/н, д/н4462.359788446000
Член Наглядової радиСтець Михайло Михайловичд/н, д/н, д/н240.12698424000
Голова Ревiзiйної комiсiїМиронова Клара Миколаївнад/н, д/н, д/н90.0476199000
Член Ревiзiйної комiсiїКовач Ганна Iванiвнад/н, д/н, д/н940.49735494000
Усього 10339 54.703704 10339 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.