ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 57.2
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Правлiння.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради
4. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2012 р.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2012 р.
7. Прийняття рiшення про перспективи та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2013 р. Затвердження плану реструктуризацiї Товариства

Збори не вiдбулись у зв"язку з вiдсутнiстю кворуму.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.