ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Андезит" за ЄДРПОУ 00292528
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників 35    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 88007, м.Ужгород, вул.Гранiтна,8А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1617.4 1322.8
первісна вартість 031 6270 6265.1
знос 032 (4652.6) (4942.3)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 715.9 696.6
Усього за розділом I 080 2333.3 2019.4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 154.5 83.2
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 373.1 276.7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 242.8 292.1
первісна вартість 161 242.8 292.1
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 10.6 6.6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4.1 7
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 3 8.6
у тому числі в касі 231 3 8.6
в іноземній валюті 240 0.5 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 788.7 674.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 56.3 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 3178.3 2693.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 94.5 94.5
Додатковий вкладений капітал 320 1124.1 1124.1
Резервний капітал 340 32 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1089.4 167.3
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 1254.9 1417.9
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 36.2
III. Довгострокові зобов'язання 480 1254.9 1032.7
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 280.2 50.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 98.3 118.7
зі страхування 570 32.8 4.6
з оплати праці 580 69.3 30
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 82.8 3.1
Усього за розділом IV 620 563.4 206.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3178.3 2693.8
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Станом на 31.12.2013 р. нерозподiлений прибуток склав 167,3 тис.грн. Змiни статутного капiталу не було.


Керівник

 

(підпис)

Порада Iван Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Меденцiй Алевтина Олегiвна