ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3722.9 3368.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (620.5) (561.4)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 3102.4 2806.8
Інші операційні доходи 040 296.7 123.6
Інші доходи 050 13.7 51
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 3412.8 2981.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (2083.3) (1767.8)
Інші операційні витрати 090 (952.7) (1013.1)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 150.7 163.2
Інші витрати 100 (262.9) (184.2)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (3298.9) (2965.1)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 113.9 16.3
Податок на прибуток 140 (19.8) (3.4)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 94.1 12.9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 р. отримано прибуток в сумi 94,1 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Порада Iван Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Меденцiй Алевтина Олегiвна