ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1322.8 1066.8 0 0 1322.8 1066.8
будівлі та споруди 264.8 232.8 0 0 264.8 232.8
машини та обладнання 628.8 416.6 0 0 628.8 416.6
транспортні засоби 56.8 52.4 0 0 56.8 52.4
інші 372.4 365 0 0 372.4 365
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1322.8 1066.8 0 0 1322.8 1066.8
Опис Всi основнi засоби власнi. Адмiнiстративна будiвля та виробничий цех для переробки андезиту знаходяться в м.Ужгород,вул.Гранiна,8А. Основна дiяльнiсть проводиться в районi Орiхiвського кар"єру. Знос машин та обладнання досягає 80%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1612.9 1068.9
Статутний капітал (тис.грн.) 94.5 94.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 94.5 94.5
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1518,4 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1518,4 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.