ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.03.2014
Кворум зборів** 57.2
Опис 1.Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних Зборiв Товариства.
2.Звiт правлiння про пiдсумки господарсько-фiнансової дiяльностi ПрАТ за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.
3.Затвердження звiту Наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi товариства у 2013 р.
6.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
7.Вiдкликання та обрання голови та членiв Правлiння ПрАТ «Андезит».
8.Вiдкликання та обрання голови та членiв Наглядової ради ПрАТ «Андезит».
9.Вiдкликання та обрання ревiзора ПрАТ «Андезит».
10.Погодження вчинення правочинiв укладених з АТ «Укрексiмбанк»:
- Кредитного договору № 67108К5 вiд 29.04.2008 р. з усiма додатковими угодами (дiйсними та майбутнiми);
- Iпотечного договору № 67508Z12 вiд 29.04.2008 р. з усiма додатковими угодами (дiйсними та майбутнiми);
- Договору застави № 67509Z40 вiд 26.11.2009 р. з усiма додатковими угодами (дiйсними та майбутнiми);
- Договору застави № 67513Z18 вiд 10.07.2013 р. з усiма додатковими угодами (дiйсними та майбутнiми), та надання Головi правлiння право на укладення та пiдписання цих правочинiв


Збори не вiдбулись у зв"язку з вiдсутнiстю кворуму.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 16.10.2014
Кворум зборів** 60.17
Опис Порядок денний
1.Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних Зборiв Товариства.
2.Вiдкликання та обрання голови правлiння ПрАТ „Андезит”
3.Вiдкликання та обрання членiв правлiння ПрАТ „Андезит”.
4.Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради ПрАТ „Андезит”
5.Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання Ревiзора ПрАТ „Андезит”
6.Погодження вчинення правочинiв, укладених з АТ „Укрексiмбанк” та вирiшення шляхiв їх погашення.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення:
Вiдкликанi у зв"язку з закiнченням термiну повноважень Голова та члени правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї.
Обранi Голова та члени правлiння, Голова та члени Наглядової ради, Ревiзор.
Погоджено вчинення правочинiв, укладених з АТ „Укрексiмбанк” та вирiшенi шляхи їх погашення.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.