ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Андезит" за ЄДРПОУ 00292528
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників, осіб 28    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон м.Ужгород,вул.Гранiтна,8А

1. Баланс
на 01.01.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1322.8 1066.8
первісна вартість 1011 6265.1 6088.1
знос 1012 (4942.3) (5021.3)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 696.6 0
Усього за розділом I 1095 2019.4 1066.8
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 359.9 386.4
у тому числі готова продукція 1103 276.7 77
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 292.1 209.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 6.6 5.1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 42.6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 8.6 87.1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 2.3
Усього за розділом II 1195 674.2 732.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2693.6 1799.5


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 94.5 94.5
Додатковий капітал 1410 1124.1 0
Резервний капітал 1415 32 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 167.3 -72
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1417.9 54.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1068.9 1612.9
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 50.4 4.9
розрахунками з бюджетом 1620 118.7 103.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 4.6 0
розрахунками з оплати праці 1630 30 4.7
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 3.1 18.8
Усього за розділом III 1695 206.8 132.1
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2693.6 1799.5

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Батрин Я.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Меденцiй А.О.