ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4415.2 3102.4
Інші операційні доходи 2120 214.3 296.7
Інші доходи 2240 0 13.7
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4629.5 3412.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2621.1) (2083.3)
Інші операційні витрати 2180 (1078) (962)
Інші витрати 2270 (1164.9) (262.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (4864) (3308.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -234.5 104.6
Податок на прибуток 2300 (4.8) (19.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -239.3 84.8

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Батрин Я.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Меденцiй А.О.