ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Батрин Ярослав Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Андезит"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00292528
4. Місцезнаходження Україна, 88007, Закарпатська область, Ужгородський, м.Ужгород, Гранiтна,8А
5. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-86-57, (0312) 66-86-57
6. Електронна поштова адреса andezit@gmail.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

76, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.andezit.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2016

(дата)