ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батрин Ярослав Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор МПП"Андезiт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Обраний на посаду рiшенням загальних зборiв вiд 16.10.2014 р.Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Правлiння. Працював Директором МПП "Андезiт" (с.Сусково). Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.


1) посада Член правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шепiда Алевтина Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер, заст.голови правлiння з фiнансових питань, Головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 31 р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту , Положення про Правлiння та посадової iнструкцiї. Перебувала на посадi члена правлiння ЗАТ"Андезит" протягом 21 р. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Свида Олександр Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв 16.10.2014 р.Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Правлiння. . Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дусяк Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Майстер на пiдприємствi,член правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Правлiння. Працює майстром на пiдприємствi. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобюк Сергiй Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний iнженер Товариства, голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 37 рокiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Обраний членом пралiння зборами акцiонерiв 16.10.2014 р.Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Виконавчий орган. Перебував на посадi Голови Наглядової ради ПрАТ"Андезит" протягом 6 рокiв. Працює Головним iнженером на пiдприємства. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Роля Iван Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Облiковець ПрАТ "Будавтодор"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Обраний на посаду рiшенням загальних зборiв 16.10.2014 р.Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Працює облiковцем на ПрАТ "Будавтодор". Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Керестiнь Золтан Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнспектор гiрничого нагляду, член Наглядової ради.Загальний стаж роботи - 36 рокiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посадi члена Наглядової ради ПрАТ"Андезит" протягом 7 рокiв. Працював iнспектором гiрничого нагляду. На теперiшнiй час на пiдприємствi не працює.Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Багiн Едуард Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Диспетчер ПрАТ "Будавтодор".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Обраний на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.10.2014 р.Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Працює диспетчером ПрАТ "Будавтодор". Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голян Олена Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** маркшейдер на ПрАТ "Андезит".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.10.2014 р.Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Працює маркшейдером на ПрАТ "Андезит". Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марамон Микола Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1943
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** майстер гiрничого цеху пiдприємства, член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис Обраний на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.10.2014 р.Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посадi члена Наглядової ради ПрАТ"Андезит" протягом 7 рокiв. Працював майстром гiрничого цеху на пiдприємства.На даний момент на пiдприємствi не працює. Оплата згiдно штатного розпису. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Курах Ольга Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** нач.вiддiлення ПАТ”Укргазбанку” м.Ужгород
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.10.2014, 3 роки
9) опис брана на посаду Ревiзора рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.10.2014 р.Здiйснює повноваження згiдно статуту та Положення про Ревiзора.Працює нач.вiддiлення ПАТ”Укргазбанку” м.Ужгород. Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання посадових обов"язкiв не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняБатрин Ярослав Васильовичд/н, д/н, д/н4932.6085493000
Член правлiння, головний бухгалтерМеденцiй Алевтина Олегiвнад/н, д/н, д/н160.08465616000
Член правлiнняСвида Олександр Михайловичд/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняДусяк Михайло Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняКобюк Сергiй Леонiдовичд/н, д/н, д/н60.0036000
Член Наглядової радиМарамон Микола Павловичд/н, д/н, д/н1000.5291100000
Член Наглядової радиКерестiнь Золтан Петровичд/н, д/н, д/н3051.613757305000
Голова Наглядової радиРоля Iван Андрiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиБагiн Едуард Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиГолян Олена Юрiївнад/н, д/н, д/н000000
РевiзорКурах Ольга Юрiївнад/н, д/н, д/н6133.2434613000
Усього 1533 8.0787 1533 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.