ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 79.05
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних Зборiв Товариства.
2. Звiт правлiння про пiдсумки господарсько-фiнансової дiяльностi ПрАТ за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.
3. Затвердження звiту Наглядової ради за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.
5. Розгляд та затвердження умов контрактiв з членами виконавчого органу та членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв-контрактiв з членами Наглядової ради.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за пiдсумками дiяльностi товариства у 2014 р.
8. Порядок органiзацiї реалiзацiї готової продукцiї.
9. Про надання фiнансової допомоги для погашення банкiвського кредиту.
10. Затвердження Статуту ПрАТ „Андезит” в новiй редакцiї вiдповiдно до змiн у чинному законодавствi.

Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.