ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Андезит" за ЄДРПОУ 00292528
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників, осіб 30    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон м.Ужгород,вул.Гранiтна,8А

1. Баланс
на 01.01.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 0 0
первісна вартість 1011 1066.8 873.5
знос 1012 (6088.1) (6128.1)
Довгострокові біологічні активи 1020 5021.3 5254.6
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1066.8 873.5
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 386.4 257.7
у тому числі готова продукція 1103 77 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 209.2 1524.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 5.1 1.3
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42.6 11.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 87.1 264.8
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 2.3 12
Усього за розділом II 1195 732.7 2072.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1799.5 2945.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 94.5 94.5
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 32 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -72 1179.6
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 54.5 1306.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1612.9 1100
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 4.9 32.1
розрахунками з бюджетом 1620 103.7 417.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 271.7
розрахунками зі страхування 1625 0 14.4
розрахунками з оплати праці 1630 4.7 42
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 18.8 33.3
Усього за розділом III 1695 132.1 539.6
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1799.5 2945.7

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Батрин Я.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шепiда А.О.