ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7370 4415.2
Інші операційні доходи 2120 199.4 214.3
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 7569.4 4629.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3503.5) (2621.1)
Інші операційні витрати 2180 (2202.8) (1078)
Інші витрати 2270 (339.8) (1164.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (6046.1) (4864)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 1523.3 234.5
Податок на прибуток 2300 (271.7) (4.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 1251.6 -239.3

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Батрин Я.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шепiда А.О.