ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.03.2016
Кворум зборів** 99.8
Опис 1.Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження
регламенту загальних Зборiв Товариства.
2.Звiт правлiння про пiдсумки господарсько-фiнансової дiяльностi ПрАТ за 2015 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.
3.Затвердження звiту Наглядової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.
5.Розгляд та затвердження умов контрактiв з членами виконавчого органу та членами
Наглядової ради, встановлення їх винагороди.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку(покриття збитку) за пiдсумками
дiяльностi товариства у 2015 р.
8.Про припинення повноваження голови правлiння ПрАТ «Андезит» п.Батрина Я.В.
9.Обрання голови правлiння ПрАТ «Андезит».
10.Обрання заступника голови правлiння ПрАТ «Андезит».

Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.