ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Андезит" за ЄДРПОУ 00292528
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників, осіб 27    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон м.Ужгород,вул.Гранiтна,8А

1. Баланс
на 01.01.2017

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 0 0
первісна вартість 1011 873.5 788.2
знос 1012 (6128.1) (6191.8)
Довгострокові біологічні активи 1020 5254.6 5403.6
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 873.5 788.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 257.7 546.1
у тому числі готова продукція 1103 0 185.8
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1524.9 3585.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.3 18.4
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11.5 25.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 264.8 233.8
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 12 22.9
Усього за розділом II 1195 2072.2 4432.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2945.7 5220.9


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 94.5 94.5
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 32 94.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1179.6 2937.3
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1306.1 3126.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1100 670
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 32.1 666.8
розрахунками з бюджетом 1620 417.8 658.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 271.7 415.1
розрахунками зі страхування 1625 14.4 0
розрахунками з оплати праці 1630 42 57.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 33.3 41.9
Усього за розділом III 1695 539.6 1424.5
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2945.7 5220.9

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Свида О.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шепiда А.О.