ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10199 7370
Інші операційні доходи 2120 59.1 199.4
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10258.1 7569.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (5278) (3503.5)
Інші операційні витрати 2180 (2386.7) (2202.8)
Інші витрати 2270 (193.7) (339.8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (7858.4) (6046.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 2399.7 1523.3
Податок на прибуток 2300 (432) (271.7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 1967.7 1251.6

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Свида О.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шепiда А.О.